CFTC: Báo cáo tuần kết thúc ngày 20/04 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai

CFTC: Báo cáo tuần kết thúc ngày 20/04 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai
CFTC: Báo cáo tuần kết thúc ngày 20/04 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai

Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), phát hành hàng tuần, giúp cho nhà đầu tư hiểu được động lực của thị trường. Các quyết định của người sản xuất/nhà máy hoặc quỹ đầu tư, sẽ tạo ra các tín hiệu giá cả do sự biến động của cung và cầu đối với từng mặt hàng.

Bình luận