Thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam
Thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch một số sản phẩm hàng hóa ngày 25/05/2020.

TB-lich-nghi-giao-dich-ngay-2020.05.25

Bình luận