Thông báo về việc ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 05/12/2022

Thông báo về việc ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 05/12/2022
Thông báo về việc ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 05/12/2022

An Lộc FSC thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 05/12/2022 như sau:

Kính gửi quý khách hàng!

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới việc thay đổi mức ký quỹ hàng hóa ngày 05/12/2022 tại MXV đối với sản phẩm :

STT TÊN HÀNG HÓA MÃ HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GD
NƯỚC NGOÀI
LIÊN THÔNG
MỨC KÝ QUỸ
BAN ĐẦU
1 Cao su RSS3 TRU NGUYÊN LIỆU
CÔNG NGHIỆP
OSE 47,500

Lưu ý: Thông báo này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 05/12/2022.

Chi tiết xem file đính kèm:

904QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 02.12.2022

Bình luận