Thông báo về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa 05/12/2022

Thông báo về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa 05/12/2022
Thông báo về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa 05/12/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào sự điều chỉnh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có liên thông như sau như sau:

Chi tiết xem file đính kèm!905QĐ vv Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông ngày 05.12.2022 (1)

Bình luận