Thông báo về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa 02/12/2012

Thông báo về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa 02/12/2012
Thông báo về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa 02/12/2012

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào sự điều chỉnh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có liên thông như sau như sau:

Chi tiết xem file đính kèm!

903QĐ vv Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông ngày 02.12.2022

Bình luận