Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 02/2023

Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 02/2023
Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 02/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào lịch tất toán các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư thời hạn tất toán một số mặt hàng như sau:

Đối với VỊ THẾ MỞ MUA các hợp đồng đến NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG
BÁO ĐẦU TIÊN
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 TRUG23 Cao su RSS3 02/2023 21/02/2023 Trước 15:00 ngày 03/02/2023
2 QPG23 Dầu ít lưu huỳnh 02/2023 08/02/2023 Trước 21:00 ngày 06/02/2023
3 QWH23 Đường trắng 03/2023 13/02/2023 Trước 21:00 ngày 09/02/2023
4 ZFTH23 Cao su TSR20 03/2023 28/02/2023 Trước 15:00 ngày 10/02/2023
5 FEFG23 Quặng sắt 02/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 10/02/2023
6 NQMH23 Dầu WTI mini 03/2023 15/02/2023 Trước 21:00 ngày 13/02/2023
7 MCLEH23 Dầu WTI micro 03/2023 15/02/2023 Trước 21:00 ngày 13/02/2023
8 KCEH23 Cà phê Arabica 03/2023 17/02/2023 Trước 21:00 ngày 16/02/2023
9 CLEH23 Dầu WTI 03/2023 17/02/2023 Trước 21:00 ngày 16/02/2023
10 NQGH23 Khí tự nhiên mini 03/2023 21/02/2023 Trước 21:00 ngày 17/02/2023
11 CTEH23 Bông sợi 03/2023 22/02/2023 Trước 21:00 ngày 17/02/2023
12 CCEH23 Ca cao 03/2023 22/02/2023 Trước 21:00 ngày 17/02/2023
13 NGEH23 Khí tự nhiên 03/2023 22/02/2023 Trước 21:00 ngày 20/02/2023
Đối với VỊ THẾ MỞ BÁN các hợp đồng đến NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY GIAO
DỊCH CUỐI CÙNG
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 TRUG23 Cao su RSS3 02/2023 21/02/2023 Trước 15:00 ngày 03/02/2023
2 QPG23 Dầu ít lưu huỳnh 02/2023 10/02/2023 Trước 21:00 ngày 08/02/2023
3 QWH23 Đường trắng 03/2023 13/02/2023 Trước 21:00 ngày 09/02/2023
4 ZFTH23 Cao su TSR20 03/2023 28/02/2023 Trước 15:00 ngày 10/02/2023
5 FEFG23 Quặng sắt 02/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 10/02/2023
6 MPOG23 Dầu cọ thô 02/2023 15/02/2023 Trước 15:00 ngày 13/02/2023
7 NQMH23 Dầu WTI mini 03/2023 17/02/2023 Trước 21:00 ngày 15/02/2023
8 MCLEH23 Dầu WTI micro 03/2023 17/02/2023 Trước 21:00 ngày 15/02/2023
9 CLEH23 Dầu WTI 03/2023 21/02/2023 Trước 21:00 ngày 17/02/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Quý Thành viên có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng!

Bình luận