Thông báo thay đổi tỷ giá nguyên tệ từ ngày 11/05/2020

Thông báo thay đổi tỷ giá nguyên tệ từ ngày 11/05/2020
Thông báo thay đổi tỷ giá nguyên tệ từ ngày 11/05/2020

Căn cứ theo quyết quyết định số 170/QĐ/TGĐ-MXV vào ngày 11/05/2020 về việc áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai kính thông báo đến quý khách hàng về việc áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Nội dung cụ thể như sau:

Trong đó:

  • Tỷ giá quy đổi: là tỷ giá được sử dụng để quy đổi tạm thời giá, giá trị hợp đồng, lãi lỗ vị thế của các loại hợp đồng bằng nguyên tệ sang VND để tính toán trên hệ thống giao dịch trong phiên giao dịch.
  • Tỷ giá mua: là tỷ giá dùng để mua nguyên tệ từ khách hàng tất toán lãi vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.
  • Tỷ giá bán: là tỷ giá dùng để bán nguyên tệ cho khách hàng tất toán lỗ vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.

Hiệu lực áp dụng tỷ giá mới:

  • Tỷ giá mua và tỷ giá bán mới sẽ được áp dụng từ phiên ngày quyết định được ký kết (tức ngày 11/05/2020).
  • Tỷ giá quy đổi mới sẽ được áp dụng từ phiên sau ngày quyết định được ký kết (tức ngày 12/05/2020).

Bình luận