THÔNG BÁO TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 03/2023

THÔNG BÁO TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 03/2023
THÔNG BÁO TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 03/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào lịch tất toán các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, An Lộc FSC Gia Lai xin thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư thời hạn tất toán một số mặt hàng như sau:

Đối với VỊ THẾ MỞ MUA các hợp đồng đến NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG
BÁO ĐẦU TIÊN
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 QPH23 Dầu ít lưu huỳnh 03/2023 08/03/2023 Trước 21:00 ngày 06/03/2023
2 TRUH23 Cao su RSS3 03/2023 27/03/2023 Trước 15:00 ngày 09/03/2023
3 NQMJ23 Dầu WTI mini 04/2023 16/03/2023 Trước 21:00 ngày 14/03/2023
4 MCLEJ23 Dầu WTI micro 04/2023 16/03/2023 Trước 21:00 ngày 14/03/2023
5 ZFTJ23 Cao su TSR20 04/2023 31/03/2023 Trước 15:00 ngày 15/03/2023
6 FEFH23 Quặng sắt 03/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 15/03/2023
7 CLEJ23 Dầu WTI 04/2023 17/03/2023 Trước 21:00 ngày 16/03/2023
8 NQGJ23 Khí tự nhiên mini 04/2023 24/03/2023 Trước 21:00 ngày 22/03/2023
9 NGEJ23 Khí tự nhiên 04/2023 27/03/2023 Trước 21:00 ngày 23/03/2023
Đối với VỊ THẾ MỞ BÁN các hợp đồng đến NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY GIAO
DỊCH CUỐI CÙNG
THỜI GIAN TẤT TOÁN ĐỐI
VỚI VỊ THỂ MỞ MUA
1 QPH23 Dầu ít lưu huỳnh 03/2023 10/03/2023 Trước 21:00 ngày 08/03/2023
2 TRUH23 Cao su RSS3 03/2023 27/03/2023 Trước 15:00 ngày 09/03/2023
3 ZLEH23 Dầu đậu tương 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
4 ZSEH23 Đậu tương 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
5 ZREH23 Gạo thô 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
6 ZMEH23 Khô đậu tương 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
7 ZWAH23 Lúa mỳ 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
8 KWEH23 Lúa mỳ Kansas 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
9 ZCEH23 Ngô 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
10 MPOH23 Dầu cọ thô 03/2023 15/03/2023 Trước 15:00 ngày 13/03/2023
11 CCEH23 Ca cao 03/2023 16/03/2023 Trước 21:00 ngày 14/03/2023
12 ZFTJ23 Cao su TSR20 04/2023 31/03/2023 Trước 15:00 ngày 15/03/2023
13 FEFH23 Quặng sắt 03/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 15/03/2023
14 NQMJ23 Dầu WTI mini 04/2023 20/03/2023 Trước 21:00 ngày 16/03/2023
15 MCLEJ23 Dầu WTI micro 04/2023 20/03/2023 Trước 21:00 ngày 16/03/2023
16 KCEH23 Cà phê Arabica 03/2023 21/03/2023 Trước 21:00 ngày 17/03/2023
17 CLEJ23 Dầu WTI 04/2023 21/03/2023 Trước 21:00 ngày 17/03/2023
18 NQGJ23 Khí tự nhiên mini 04/2023 28/03/2023 Trước 21:00 ngày 24/03/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Quý Thành viên có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trân trọng!

Bình luận