Thông Báo thay đổi mức ký quỹ mới áp dụng tại MXV

Chi tiết hàng hóa: ky quy 2610