Thông báo quyết định áp dụng tỉ giá nguyên tệ

Thông báo quyết định áp dụng tỉ giá nguyên tệ
Thông báo quyết định áp dụng tỉ giá nguyên tệ

Công Ty TNHH AN Lộc FSC Gia Lai trân trọng thông báo Quyết định

Áp dụng tỉ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt nam có kết nối liên thông như sau:

294QĐ vv Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông ngày 20.04.2022

Bình luận