Hợp đồng Kỳ hạng tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME

Hợp đồng Kỳ hạng tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME
Hợp đồng Kỳ hạng tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME

THÔNG BÁO

Ban hành danh mục đặc tả Hợp đồng Kỳ hạng tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

ban hanh

Bình luận