Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa

Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa
Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa

Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch Hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông.

Xem chi tiết:

ty gia

Bình luận