Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 09/09/2021

Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 09/09/2021
Nhận định xu hướng nông sản phiên giao dịch ngày 09/09/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/09, Lúa mì kỳ hạn giảm, Đậu tương tăng, Ngô đi ngang, Khô đậu tương và Đường của Nhóm Nguyên liệu công nghiệp không có sự thay đổi nhiều.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 1279.4, đậu tương phiên hôm qua đã điều chỉnh tăng nhẹ trở lại sau phiên tăng giá trước đó.

– Nhận định đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 1286.2 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 1286; Dừng lỗ: 1292; Chốt lời: 1260 – 1240

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 1240; Dừng lỗ: 1242; Chốt lời: 1260 – 1280 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 337.8, khô đậu tương phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định khô đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 343.1 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 343; Dừng lỗ: 346; Chốt lời:  335 – 330      

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 330; Dừng lỗ: 327; Chốt lời: 335 – 340

DẦU ĐẬU TƯƠNG:

– Đóng cửa tại 57.49, dầu đậu tương phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định dầu đậu tương phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 56.44 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

+ Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 59.45; Dừng lỗ: 60; Chốt lời: 58 – 57

+ Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 56.44; Dừng lỗ: 56; Chốt lời: 58 – 59

LÚA MÌ:

– Đóng cửa tại 709.4, lúa mỳ phiên hôm qua tiếp tục giảm, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định lúa mỳ phiên hôm nay dự kiến giá sẽ lên test kháng cự 723.4 sau đó giảm trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 723; Dừng lỗ: 728; Chốt lời: 710 – 700 – 690

+ Bán dưới vùng giá: 733; Dừng lỗ: 738; Chốt lời: 720 – 710 – 700 – 690

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 682; Dừng lỗ: 675; Chốt lời: 700 – 720 

NGÔ:

– Đóng cửa tại 510.2, ngô phiên hôm qua tiếp tục giảm nhẹ, nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.

– Nhận định ngô phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 507 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

Đối với Lệnh Bán:

+ Bán dưới vùng giá: 535; Dừng lỗ: 540; Chốt lời: 525 – 520 – 515 – 510  

+ Bán dưới vùng giá: 526; Dừng lỗ: 532; Chốt lời: 520 – 515 – 510     

+ Nếu giá phá qua 507 thị đợi bán, admin sẽ cập nhập sau ạ

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 507; Dừng lỗ: 500; Chốt lời: 515 – 520 – 525    

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG:

– Đóng cửa tại 19.49, đường phiên hôm qua đóng cửa không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó, cho thấy tâm lí đang lưỡng lự của thị trường.

– Nhận định đường phiên hôm nay dự kiến giá sẽ về test hỗ trợ 19.34 sau đó tăng trở lại.

KHUYẾN NGHỊ

Đối với Lệnh Bán: Bán dưới vùng giá: 19.72; Dừng lỗ: 19.85; Chốt lời: 19.45 – 19.35

Đối với Lệnh Mua: Mua trên vùng giá: 19.34; Dừng lỗ: 19.20; Chốt lời: 19.55 – 19.65

 

Bình luận