Bảng ký quỹ

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng
1 Chì LME LEDZ/PBD Kim loại LME 79,647,000 VNĐ
2 Đồng LME LDKZ/CAD Kim loại LME 360,990,000 VNĐ
3 Kẽm LME LZHZ/ZDS Kim loại LME 94,545,000 VNĐ
4 Nhôm LME LALZ/AHD Kim loại LME 69,333,00 VNĐ
5 Niken LME LNIZ/NID Kim loại LME 194,404,000 VNĐ
6 Thiếc LME LTIZ/SND Kim loại LME 358,583,400 VNĐ
7 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 62,865,000 VNĐ
8 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 77,952,600 VNĐ
9 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 15,590,520 VNĐ
10 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 22,631,400
VNĐ
11 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 44,005,500 VNĐ
12 Lúa mì ZWA Nông sản CBOT 47,160,180 VNĐ
13 Lúa mì mini XW Nông sản CBOT 9,441,180 VNĐ
14 Lúa mì Kansas KWE Nông sản CBOT 53,446,680 VNĐ
15 Ngô ZCE Nông sản CBOT 38,359,808 VNĐ
16 Ngô mini XC Nông sản CBOT 7,680,960 VNĐ
17 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu công nghiệp BMDX 38,857,000 VNĐ
18 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 42,245,280 VNĐ
19 Đường trắng QW Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 45,948,600 VNĐ
20 Bông CTE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 74,180,700 VNĐ
21 Ca cao CCE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 47,777,400 VNĐ
22 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 226,314,000 VNĐ
23 Đường 11 SBE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 33,787,080 VNĐ
24 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu công nghiệp OSE 19,928,000
VNĐ
25 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu công nghiệp SGX 18,859,500
VNĐ
26 Bạc SIE Kim loại COMEX 289,179,000
VNĐ
27 Đồng CPE Kim loại COMEX 150,876,000 VNĐ
28 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 90,525,600 VNĐ
29 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 55,321,200 VNĐ
30 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 110,962,440 VNĐ
31 Dầu Brent QO Năng lượng ICE EU 150,121,620 VNĐ
32 Dầu WTI CLE Năng lượng NYMEX 128,224,600 VNĐ
33 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 64,122,300 VNĐ
34 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 176,022,220 VNĐ
35 Xăng pha chế RBE Năng lượng NYMEX 134,531,100 VNĐ

(Ban hành theo quyết định số 360/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/07/2021)